Fraværspolitik 2016

Indlæring og Trivsel

Skolens fokus på faglighed, trivsel, engagement og dannelse (herunder selvdisciplin) er også gældende i forhold til vores fraværspolitik.  Hvis en elev har meget fravær, har det en negativ indflydelse på såvel det faglige udbytte som elevens sociale liv og trivsel.  Hvis barnet er meget væk, er det vigtigt, at skole og hjem får en god dialog om, hvordan vi i fællesskab kan nedbringe fraværet. Med udgangspunkt i skole-hjem samarbejdet, vil skolen derfor tage initiativ til, at en eventuel problematik i forhold til forsømmelse resulterer i en hurtig fælles indsats.

Friskoleloven

Samtidig er skolen er underlagt Friskoleloven og er forpligtiget til at registrere elevernes fravær samt underrette den lokale myndighed, hvis fraværet er bekymrende og/eller så højt, at undervisningspligten ikke bliver opfyldt.

Lovligt, Ulovligt og Bekymrende Fravær

Der skelnes mellem lovligt og ulovligt fravær. Dog tælles begge dele med i elevens samlede fraværsstatistik.

Lovligt fravær

Lovligt fravær er fravær ved sygdom og særlige omstændigheder. Et fravær kan betegnes som lovligt, hvis:
•    Skolen får rettidig besked om årsag til fraværet 
•    Der på forhånd er givet accept af kontaktlæreren ved fravær på op til 2 dage
•    Der på forhånd er givet accept af skolelederen ved fravær af mere end 2 dages varighed

Ulovligt fravær

Al fravær, som skolen ikke har modtaget meddelelse om eller kender årsagen til er ulovligt. Endvidere er ”Ulovligt fravær” al fravær som skolelederen ikke har accepteret. Ferie / rejse i skoletiden kan ikke opnå skolelederens accept og vil derfor blive registreret som ulovligt.  
Bekymrende fravær

Har en elev mange drypvise forsømmelser, kan fraværet stige til et omfang, hvor det vækker bekymring for, om undervisningspligten opfyldes.  
Bekymrende fravær kan også være, hvis eleven ofte beder om lov til at tage hjem midt på skoledagen, eller hvis eleven ofte kommer for sent.

Endelig betragtes det også som bekymrende, hvis eleven ofte udebliver uden kendt årsag eller uden besked fra forældrene. 

Skolens Tiltag i tilfælde af Bekymrende og/eller Højt Fravær

For sent
5 gange for sent på en måned eller ved bekymring
– Kontaktlæreren kontakter hjemmet via Forældreintra.
3 skrivelser til forældrene ang. elevens kommen for sent 
– Kontoret kontakter forældre med henblik på at holde et møde til udarbejdelse af en handleplan.
Ulovligt fravær
5 fraværsdage på tre måneder eller ved bekymring
– Kontaktlæreren går i dialog med forældrene omkring fraværet og skolens bekymring. Skoleleder orienteres om samtalen. 
– Kontaktlæreren følger op efter en måned.

10%  fravær over en periode på et halvt skoleår
– Forældre og evt. elev indkaldes til samtale med kontaktlærer og skoleleder. Der laves en handleplan med henblik på at opnå stabilt fremmøde og sikre et tilfredsstillende fagligt udbytte.    

Hvis planen ikke følges
– Forældrene orienteres om skolens indberetningspligt og skolen kan i særlige tilfælde med bekymrende eller højt fravær vælge at udmelde eleven på grund af manglende undervisningsdeltagelse.
  Underretning ved bekymrende fravær
I tilfælde med bekymrende eller meget højt fravær kan skolen være forpligtiget til at foretage underretning til kommunen. Kommer man i en situation, hvor skolen skal underrette kommunen, vil man som familie få besked og blive inddraget inden underretningen foretages, således at man kan komme med sin udtalelse til underretningen.                  

PROCEDURE FOR Syge- og fraværsmelding

Forældre skal kontakte skolesekretæren og meddele, at deres barn er syg eller ikke kan komme i skole af andre årsager.  Ved fravær ud over tre dage, skal skolen igen kontaktes og orienteres om, hvornår eleven forventes tilbage.

Der skal indhentes tilladelse hos skolen, såfremt man ønsker barnet taget ud af undervisningen. Ved fritagelse i mere end 2 dage, skal tilladelse gives af skolelederen, men ellers er det kontaktlæreren, som giver accept.

Bilag 1 
På baggrund af Integrationsministeriets "Rapport om en styrket indsats mod genopdragelsesrejser og andre længerevarende udlandsophold af negativ betydning for herværende børns skolegang og integration" skal Undervisningsministeriet hermed henlede de frie grundskolers opmærksomhed på § 6, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v., samt understrege skolernes forpligtelse til at indberette i henhold til § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. 

Det er skolelederen, som træffer beslutningen om at indberette højt fravær til kommunen: 
”Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Skolelederen kan til brug for opfyldelsen af sin forpligtelse til at indberette til kommunalbestyrelserne indskærpe over for de enkelte lærere, at de skal orientere lederen om elevers fravær fra undervisningen. ” (Friskoleloven 1. § 6, stk. 2) 

1. § 6, stk. 2, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.:
”Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest. Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune”. 

Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere, om en elev opfylder undervisningspligten. Skolelederen kan til brug for opfyldelsen af sin forpligtelse til at indberette til kommunalbestyrelserne indskærpe over for de enkelte lærere, at de skal orientere lederen om elevers fravær fra undervisningen. 

2. § 2 a i bekendtgørelse nr. 791 af 11. juli 2006 om meddelelser efter § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag: 

”Hvis en institution, jf. § 1, stk. 1, eller en skole, jf. § 1, stk. 2, der har løbende kontakt med et barn under 18 år, i en uge ikke har haft kontakt med barnet og ikke har oplysninger om årsagen hertil, skal institutionens leder eller skolens leder straks give meddelelse herom til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor forældrene har bopæl, såfremt den manglende kontakt kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet.” 

Frie grundskoler er omfattet af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, og meddelelsespligten i § 2 a, påhviler derfor de frie grundskolers skoleledere. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for at påse, at skolen og skolelederen opfylder gældende lovgivning

 
 

Kontakt os

Sydkystens Privatskole

Parkvej 3
2680 Solrød Strand

Tlf 56144048
info@sydkystens-privatskole.dk